pondělí 8. listopadu 2010

Shromáždění SVJ 7.12. v 18:00

V souladu se Stanovami společenství vlastníků jednotek a zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění svolává výbor společenství ve spolupráci se správcem domu shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu tř. Generála Píky 9/1993, Brno.

Shromáždění se uskuteční v úterý 7. prosince 2010 v 18:00 v kongresovém sálu hotelu Slovan.

Program:
  1. Registrace.
  2. Zahájení.
  3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
  4. Schválení účetní závěrky za rok 2009.
  5. Volba nových členů výboru.
  6. Zpráva o postupu zateplování a věcí s tím souvisejících.
  7. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
  8. Diskuse, různé.
Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!
Nemůžete se zúčastnit? Pověřte jiného vlastníka, případně předsedu výboru (viz. plná moc na druhé straně)

Podrobnosti

Registrace členů společenství bude probíhat od 18:00 a ukončena bude v okamžiku zahájení jednání, proto prosíme o dochvilnost. Při vstupu se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti a je-li zástupcem jiné osoby, pak i plnou mocí k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
Je-li vlastníkem jednotky právnická osoba, je nutný originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců a nejste-li statutárním zástupcem společnosti, pak i plná moc k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.

V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit tohoto shromáždění, je v rámci zachování usnášeníschopnosti shromáždění nutné, abyste pověřili jinou osobu, případně člena výboru nebo zástupce správce (Bytasen) zastupováním. Pro případ potřeby přikládáme formuláře plné moci.

Pozvánka s plnou mocí k tisku [DOC] »

Žádné komentáře: