čtvrtek 17. dubna 2014

Bude se stavět?

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Územní rozhodnutí [PDF] »

Společnost ZONEINVEST, a.s. , IČ: 255 99 151, třída Generála Piky 2026/11, Brno, zast. společností Atelier WIK, s.r.o. , IČ: 606 99 981, Rosického nám. 6 , Brno , podala dne 14.2.2014 prostřednictvím podatelny žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané „ Polyfunkční objekt ZONEINVEST, parc. č. 465/17 k. ú. Černá Pole ” v městské části Brno – Královo Pole. Popis záměru : 

Předmětem záměru je umístění novostavby polyfunkčního objektu o devíti nadzemních podlažích na pozemku p.č. 465/17 k.ú. Černá Pole. První tři podlaží budou určena pro parkování osobních automobilů, následující pak pro kanceláře a byty. Součástí záměru je přípojka vodovodu, přípojka splaškové kanalizace, přípojka nízkého napětí, přípojka teplovodu, venkovní rozvody kanalizace , venkovní komunikace, přípojky sítí a sadové úpravy s dotčením pozemků p.č. 465/35 a 465/97 k.ú. Černá Pole.

Umístění na zakroužkovaných pozemcích.


17. Součástí záměru je umístění nových pojížděných zpevněných ploch: parkoviště vč. příjezdové komunikace do garáží a k autovýtahu, chodníky pro komunikaci pěších, zpevněné plochy pro uskladnění nových kontejnerů na odpad a zpevněné plochy pro uskladnění stávajících přesouvaných kontejnerů pro bytový dům č.p. 1993.

22. Poslední parkovací stání budou umístěna ve vnitroblokové části podélně se stávajícím objektem č.p. 1993 na stávající komunikaci . V souvislosti tímto záměrem bude komunikace rozšířena tak, aby byl zachován průjezdní pruh šířky 3,0 m.

Žádné komentáře: