čtvrtek 5. března 2009

Stanovisko stavebního úřadu k zateplení a kolaudaci

Dobrý den,

       na základě Vašeho e-mailu Vám sdělujeme následující.

V současné době je stavebníkem požádáno o kolaudaci a kolaudační řízení je vedeno na 5 BJ a to: 2, 4, 5, 10 a 13. Toto kolaudační řízení bylo především pro nedostatky v dokladech a z důvodu nedokončenosti kolaudované části stavby přerušeno a stavebník byl vyzván doplnění dokladů. Úklid stavebního materiálů  a věcí souvisejících se stavbou je samozřejmě povinností stavebníka, jejíž splnění dokládá ke kolaudačnímu řízení; jako Vaši podmínku pro kolaudační řízení jste to také uvedli ve Vašem - SVJ - stanovisku  ze dne 29.9.2008, doruč.  dne 2.10.2008 ke zdejšímu stavebnímu úřadu.

Ve věci Vámi dotazovaného postihu za nedodržení termínu kolaudace stavební úřad sděluje, že termín pro dokončení stavby byl stanoven do 31.3.2009. O Vámi zmiňovaném možném budoucím "zakonzervování" nejvetší BJ nám není nic známo, stavebník o toto nežádal.

       Ve věci zateplení Vašeho bytového domu sdělujeme, že návrh, resp. technické řešení zateplení BD buď splní požadavky § 103, odst.1, písm. e) stavebního zákona, tedy "udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou", a potom by zateplení nevyžadovalo ohlášení ani stavební povolení, nebo je nesplní, a pak je nutné žádat o vydání stavebního povolení dle § 110 SZ.  Zásadní pro stanovení povolovacího režimu je posouzení Požární zprávy navrhovaného zateplení Hasičským záchranným sborem, resp. jejich stanovisko, které určí ovlivnění požární bezpečnosti stavby.

       S pozdravem

Bc. Jaroslav Tošovský
referent stavebního úřadu ÚMČ brno-Královo Pole

Žádné komentáře: