středa 12. listopadu 2008

Pozvánka na shromáždění

V souladu se Stanovami společenství vlastníků jednotek a zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění svolává výbor společenství ve spolupráci se správcem domu shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu tř. Generála Píky 9/1993, Brno.

Shromáždění se uskuteční ve středu 3. prosince 2008 v 18:00 v salonku hotelu Slovan.

Program:
  1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
  2. Schválení vyúčtování, účetní závěrky a převod hospodář. výsledku roku 2007 do FO
  3. Návrh změny stanov
  4. Zpráva o stavu domu a nutných opravách
  5. Hlasování o dvou nových členech výboru SVJ (konec současného mandátu)
  6. Zvýšení fondu oprav z 18 na 22 Kč na m2 z důvodu plánované rekonstrukce domu (zateplení, fasáda, vstupní dveře, podlahy, výtah apod.)
  7. Diskuse, různé

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná!

Podrobnosti

Prezence členů společenství bude probíhat půl hodiny před stanovenou dobou (v 18:00) a ukončena v okamžiku zahájení jednání, proto prosíme o dochvilnost. Při vstupu se fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti a je-li zástupcem jiné osoby, pak i plnou mocí k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
Je-li vlastníkem jednotky právnická osoba, je nutný originál nebo ověřený výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců a nejste-li statutárním zástupcem společnosti, pak i plná moc k zastupování. Plná moc bude přiložena k zápisu.
V případě, že se nebudete moci osobně zúčastnit tohoto shromáždění, je v rámci zachování usnášeníschopnosti shromáždění nutné, abyste pověřili jinou osobu, případně člena výboru nebo zástupce správce (Bytasen) zastupováním. Pro případ potřeby přikládáme formuláře plné moci.

Celá pozvánka i s plnou mocí ke stažení v PDF »

Žádné komentáře: